معرفی کتاب هزار دستان

و اما حرف اول …

امروزه رسانه های مجازی به دلیل گستردگی، سرعت و سطح دسترسی، عامل مهمی در اثرگذاری بر افکار عمومی و جهت دهی به رفتارهای اجتماعی و فرهنگی محسوب می شوند که ارتباط از طریق آن در سالهای اخیر جایگاه قابلتوجهی در بین نسل جوان جامعهی ما پیداکرده است. در این بین شبکههای اجتماعی نیز توانستهاند با حضور گسترده در این فضا، ابعاد مختلف زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهند و در شکلدهی همه سویه به هویت و فرهنگ جامعه نقش مهمی را ایفا نمایند. در این راستا اینجانب بهمنظور بهرهگیری صحیح و مناسب از فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی اقدام به راهاندازی صفحهای در فیسبوک نمودم و طی چهار سال مجموعهی داستانها و حکایات کوتاه و آموزنده را از منابع گوناگون شامل کتابهای نویسندگان مختلف، سخنرانیها، سایتها و … جمعآوری نمایم و در این صفحه قرار دهم، ضمن اینکه در کالسهای درس نیز برای ارائهی مطلب، از آنها بهرههای فراوان میگرفتم. داستانها کوتاه بود و نتیجه سهلالوصول، لذا هرروز بر مخاطبان این مطالب افزوده میشد و انگیزهی بنده از درج این مطالب بیشتر. کمکم از مخاطبین میخواستم در کنار مطالب خودشان، این مطالب را هم با دوستانشان به اشتراک بگذارند چرا که این مطالب حاوی نکات بسیار ارزنده و آموزندهای بود. رفتهرفته این داستانها و حکایات جای خود را در میان مخاطبین و در فضای مجازی هم پیدا کرد بهنحویکه امروزه همهی ما شاهد هستیم که روزی نیست در یکی از شبکههای اجتماعی و یا برنامه های تلفن همراه برای ما یکی از این داستانها و حکایات کوتاه ارسال نگردد. گرچه مدتزمان زیادی طول کشید تا این اتفاق بیفتد، اما از اینکه میبینم که توانستم گامی هر چند کوتاه در بهبود فرهنگ رسانه ای مردم به خصوص جوانان بردارم بسیار خوشحالم. هزار داستان کتابی است که با رهنمود، تایید و تشویق استاد عزیزم جناب آقای دکتر علی جنتی گردآوری گردید و مزین به مقدمه ای در خور از این عزیز فرهیخته شده است، که جا دارد در اینجا از ایشان با نهایت ادب تقدیر و تشکر نمایم. این کتاب همان مجموعهی داستانها و حکایات کوتاه و آموزنده است که بهصورت روزانه در شبکههای اجتماعی درج مینمودم. اینک ضمن سپاس از ایزد منان که صاحب بیکران است، در کمال افتخار و امتنان این کتاب را تقدیم می نمایم به محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تالش های محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند و به همسر مهربانم، فرزندان دلبندم حسین عزیزم و هدیه زهرای نازنینم. در پایان از همراهی دوستان و همکاران عزیزم آقایان دکتر حسین دادخواه دستجردی، مهدی منیری و سرکار خانم دکتر سوسن تقی پور مدیریت محترم مرکز ۴۶ فرهنگ و هنر کمال امتنان را دارم.

امیر فضلی اصانلو