معرفی کتاب دانشجو و مشارکت سیاسی

در حال حاضر تشکلهای دانشجویی فراوانی در دانشگاه آزاد اسالمی شکلگرفته، یا در حال شکلگیری و ساختار سازی هستند. ولی نکتهی مهم در این تشکلها وجه تمایز ارزندهی آن است؛ وجهی که به اعتقاد به مبانی اعتقادی آن به دین مبین اسالم، نظام مقدس جمهوری اسالمی، تابعیت از والیتفقیه و فعالیت در چارچوب و مقررات بازمیگردد. تشکلهای اسالمی ـ سیاسی دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی در بحرانها و تالطمهای سیاسی باتدبیر عمل کرده، دچار افراط و تفریط سیاسی نمیشوند. آنها باقدرت فکری خود، قوهی تحلیل سیاسی جامعهی پیرامونی خود را افزایش دادهاند. در ارائهی مطالب سعی شده تا از منابع گوناگون بهره جسته تا حد ممکن مطالب مستند و مدون باشد. در پیشبرد موضوع اصلی این تحقیق سعی شده است تا از فرمایشهای مقام معظم رهبری ـ که همواره بر ضرورت فعالیت سیاسی دانشجویان و مشارکت فعال و مثبت آنان در مباحث سیاسی، تأکید دارند ـ بهرهی کافی برده شود. بر این اساس، در این کتاب که نام »دانشجو و مشارکت سیاسی« بر پیشانی دارد، تالش میشود تا از رهنمودها و نظریات معظم له استفاده شود. در پایان ضمن سپاس از خداوند منان که صاحب بیکران است، در کمال افتخار و امتنان این کتاب را تقدیم مینمایم به محضر ارزشمند پدر و مادر عزيزم به خاطر همهی تالشهای محبتآمیزی که در دوران مختلف زندگیام انجام دادهاند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموختهاند و به همسر مهربانم، فرزندان دلبندم حسین عزیز و هدیه زهرای نازنینم. و نیز از تالش ها و راهنماییهای همهی همکاران خوب و زحمتکش اداره کل تشکلهای اسالمی ـ سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی که در نگارش این کتاب با ما همراه بوده اند تشکر و قدردانی می نمایم.

امیر فضلی اصانلو