dd

معرفی کتاب هزار دستان

و اما حرف اول … امروزه رسانه های مجازی به دلیل گستردگی، سرعت و سطح دسترسی، عامل مهمی در اثرگذاری بر افکار عمومی و جهت دهی به رفتارهای اجتماعی و فرهنگی محسوب می شوند که ارتباط از طریق آن در …
+ ادامه مطلب

معرفی کتاب دانشجو و مشارکت سیاسی

در حال حاضر تشکلهای دانشجویی فراوانی در دانشگاه آزاد اسالمی شکلگرفته، یا در حال شکلگیری و ساختار سازی هستند. ولی نکتهی مهم در این تشکلها وجه تمایز ارزندهی آن است؛ وجهی که به اعتقاد به مبانی اعتقادی آن به دین …
+ ادامه مطلب