در راستای لزوم توجه به مناطق محروم و توسعه پایدار روستایی طی حکمی از سوی مدیرعامل موسسه روستاشناسی کشور، امیر فضلی اصانلو به عنوان معاون توسعه و پژوهش این مؤسسه معرفی شد. به گزارش عصر خبر، از جمله سوابق وي، …
+ ادامه مطلب